FAQ

Otázky

a odpovědi

Zajímá vás, jak to funguje, jaké jsou ceny energií a poplatky, nebo co jsou to zelené energie a jak je získáváme? Odpovědi na tyto a další otázky najdete níže. Pokud jste nenašli, co jste hledali, zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme.

Ilustrace-3

Finance

Naše energie s dynamickým určením ceny

Cena se stanovuje pro každou hodinu u elektřiny a pro každý den u plynu podle ceny, za kterou se se elektřina a plyn obchodovaly na velkoobchodním trhu. Obchoduje se v eurech a na koruny se cena přepočítává aktuálně platným středovým kurzem České Národní Banky. Cenu si je možné kdykoli ověřit z veřejně dostupných informací. Cena elektřiny je k dispozici na stránkách Operátora trhu s energiemi (OTE) a cena plynu je k nahlédnutí na stránkách POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE).

K ceně komodity se připočítává poplatek za službu obchodu (viz dále).

Kromě obchodní složky ceny elektřiny a/nebo plynu se platí ještě tzv. regulované ceny, které jsou pro všechny dodavatele stejné a dané zákonem.

Ano. U Elektřiny budete mít jinou cenu dokonce každou hodinu. Cena je známa do 13:00 hodin den předem. Cena elektřiny se v průběhu dne mění podle skutečné poptávky (spotřeby) a nabídky (výroby). Protože spotřebu táhnou především velké firmy a výrobní závody, je typicky elektřina levnější v noci a o víkendech, kdy zase ale mají větší spotřebu domácnosti. Proto je to pro Vás výhodné. Na vývoj ceny během dne se můžete podívat na stránkách OTE.

Cena plynu se v průběhu dne nemění, ale i zde platí, že o víkendu bývá cena mírně nižší než v pracovní dny.

To, že jsou náklady na pořízení energií těsně před jejich dodávkou dlouhodobě nižší než náklady na pořízení energií na roční, dvou nebo tříleté fixace je jednak skutečnost, stejně tak to, že dlouhodobé fixace v sobě nutně musejí cenově zohlednit rizika vývoje spotřeby a cen. To, že to funguje jsme si ověřili pohledem do historie. Podívejte se sami na naše interaktivní grafy elektřiny a plynu. U elektřiny se navíc u dynamických cen bude cenově pozitivně projevovat rostoucí podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v celé Evropě. Již dnes, když v severozápadní Evropě fouká, jsou ceny elektřiny i v zimě na úrovni cen před energetickou krizí nebo i níže. Tyto reálie se do ceny dlouhodobých fixací neprojeví.

Stálý plat ve výši 5,06 Kč/den včetně DPH u dvoutarifních sazeb u elektřiny a pásem spotřeby plynu nad 1,89 MWh/rok. Stálý plat 3,27 Kč/den včetně DPH u jednotarifních sazeb elektřiny a pásma spotřeby plynu do 1.89 MWh/rok.

Cena za služby obchodu u plynu ve výši 363 Kč/MWh včetně DPH.

Cena za služby obchodu u elektřiny pro neprůběhové měření 363 Kč/MWh včetně DPH a pro průběhové měření 544,50 Kč/MWh včetně DPH.

Při sjednání výkupu přebytků z FVE se již žádný další stálý poplatek neplatí.

Část celkové platby za energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERU) a ani dodavatel jí nemůže nijak ovlivnit. Je pro všechny stejná a tvoří ji platby za činnosti spojené s dopravou energií od výrobce, související služby a daně.

U elektřiny zahrnuje regulovaná část zejména poplatky za distribuci elektřiny prostřednictvím „drátů“, systémové služby (například příspěvek na obnovitelné zdroje energie), platbu za činnost Operátora trhu (OTE) a daně.

U plynu se regulovaná cena skládá z ceny za přepravu a distribuci plynu „trubkami“, ceny za rezervovanou kapacitu (tedy jistotu, že se na Vás dostane) a ceny za služby Operátora trhu (OTE).

Tuto část ceny nemůžeme my ani žádný jiný dodavatel nijak měnit, nebo jinak ovlivňovat. Je to část, kterou musíme všichni platit, a přes nás jen „proteče“ k distribučním společnostem (vlastníkům drátů a trubek).

U průběhového měření (typ A a B), tedy tam, kde jsou instalované tzv. chytré měřáky, které umí dodávat informace o denní/hodinové spotřebě, odpovídá spotřeba skutečné naměřené spotřebě v odběrném místě. U neprůběhového měření nelze dle aktuálně platného Energetického zákona tarif s dynamickým určením ceny sjednat.

Pokud jste spotřebitel (domácnost), pak si tarif s dynamickou cenou smíte podle energetického zákona sjednat pouze pokud má vaše odběrné místo osazeno měřidlo s tzv. průběhovým měřením. To mají všechna odběrná místa s fotovoltaikou. Pokud nemáte fotovoltaiku, je na 99% jisté, že nemáte průběhové měření.

Ano, zákon umožňuje požádat o průběhové měření. Bezplatně získáte průběhové měření od 1. července v případě, že vám bude elektřina sdílena. Elektřinu Vám může sdílet kdokoli, kdo elektřinu vyrábí. Jinak je výměna spojena s jednorázovými anebo měsíčními náklady. Podmínky má každý distributor jiné. ČEZ Distribuce vyžaduje jednorázový poplatek 4590 Kč a roční poplatek 2060 Kč. EGD (distributor na území E.ON) má jednorázový poplatek 2269 Kč a roční poplatek 3992 Kč. PRE Distribuce si účtuje pouze měsíční poplatek 1518 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pokud by výměna měřidla vyvolala nějakou nutnou úpravu elektroměrového rozváděče, budete ji muset uhradit také.

Domácnosti jsou standardně chytrými elektroměry vybaveny pouze tehdy, pokud provozují fotovoltaickou elektrárnu. Nemáte-li fotovoltaiku, nemáte průběhové měření. Chytré plynoměry se u domácností nepoužívají a nelze je získat ani za úplatu.

Ano, je to možné a dokonce výhodné. Zvýšení či snížení ceny se totiž stejně projeví jak na ceně dodávky, tak na ceně výkupu. Tento princip vás přirozeně chrání v každé tržní situaci.

Excesy, které vedly k deformaci energetického trhu, měly geopolitické důvody a ty, bohužel, vyloučit nejde. Jde se však po zkušenostech na takovou situaci připravit. Proto se vyjednavači Rady Evropské unie zastupující členské státy a Evropského parlamentu se shodli na návrhu reformy trhu s elektřinou (EMD). Ta bude kromě jiného umožňovat vyhlášení mimořádné tržní situace, za které bude možné regulovat cenu elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky. Pokud by tedy teoreticky ktakové situaci znovu došlo, zřejmě by stát použil již osvědčený nástroj cenového stropu.

Naše energie na měsíc s měsíční fixní cenou odvozenou od organizovaného trhu

Dle novely energetického zákona, která vešla v platnost 1. ledna 2024 nesmějí spotřebitelé, tedy domácnosti, uzavírat smlouvy s dynamickými cenami. Abychom umožnili profitovat z výhod pořizování energie těsně před její dodávkou i ostatním domácnostem, kterých je stále drtivá většina, předělali jsme přechodné řešení z roku 2023 na nové pro ty, co průběhové měření nemají. Inovovali jsme produkt Naše energie na měsíc, tak, aby vyhověl všem novým zákonným požadavkům. I když je smlouva na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, máte nově možnost odstoupit od smlouvy do pěti kalendářních dnů před účinností nové ceny. Tarif s takovou volností na trhu těžko najdete.

U tarifu Naše energie na měsíc je cena elektřiny stanovena na každý měsíc předem. Cena silové elektřiny (komodity) pro každý jednotlivý měsíc dodávky se rovná aritmetickému průměru uzavíracích cen měsíčních baseload futures derivátového trhu obchodovaných v měsíci M na dodávku měsíce M+1 za 5 po sobě jdoucích obchodních dní obchodovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) vynásobených koeficientem 1,08. Rozhodný den pro počátek stanovení ceny je 15. kalendářní nebo po tomto datu nejbližší následující obchodní den měsíce M.

V případě dvoutarifních distribučních sazeb je obchodní složka silové elektřiny účtována stejně pro vysoký i nízký tarif zákazníka.

Výše uzavíracích cen měsíčních baseload futures produktů je k dispozici na webových stránkách PXE.

Výsledná fakturovaná cena silové elektřiny v daném měsíci je dána součtem ceny silové elektřiny a ceny za služby obchodu.

U tarifu Naše energie na měsíc je cena zemního plynu stanovena na každý měsíc předem. Cena zemního plynu (komodity) pro každý jednotlivý měsíc dodávky se rovná aritmetickému průměru uzavíracích cen měsíčních baseload futures derivátového trhu obchodovaných v měsíci M na dodávku měsíce M+1 za 5 po sobě jdoucích obchodních dní obchodovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) vynásobených koeficientem 1,1. Rozhodný den pro počátek stanovení ceny je 15. kalendářní nebo po tomto datu nejbližší následující obchodní den měsíce M.

Výše uzavíracích cen měsíčních baseload futures produktů je k dispozici na webových stránkách PXE.

Výsledná fakturovaná cena v daném měsíci je dána součtem ceny odebraného zemního plynu a ceny za služby obchodu.

Ano, pro každý měsíc dodávky je stanovená jiná cena, která je odvozená od vývoje ceny na daný měsíc na velkoobchodním trhu.

U elektřiny vedle ceny za dodávku komodity platíte za naše služby:

  • Stálý plat ve výši 3,27 Kč/den u jednotarifních distribučních sazeb včetně DPH a 5,06 Kč/den u dvoutarifních distribučních sazeb včetně DPH
  • Cenu za převzetí odpovědnosti za odchylku a obchodní přirážku v celkové výši 544,50 Kč/MWh včetně DPH. Pro informaci uvádíme, že z celkové ceny činí největší částku tzv. náklady na odchylku. Jsou to náklady, které hradíme provozovateli přenosové soustavy za vyrovnávání nerovnováhy v elektrizační soustavě. Nerovnováha je způsobena rozdílem mezi tím, co v daném okamžiku dodáváme na základě predikce a tím, co naši zákazníci skutečně spotřebovávají. Naše kalkulované náklady činí 302,50 Kč/MWh u neprůběhového měření a 484,00 Kč/MWh u průběhového měření.

U zemního plynu vedle ceny za dodávku komodity platíte za naše služby:

  • Stálý plat ve výši 2,38 Kč/den včetně DPH u pásma spotřeby do 1,89 MWh/rok a 3,27 Kč/den včetně DPH u pásem spotřeb nad 1,89 MWh/rok
  • Cenu za převzetí odpovědnosti za odchylku a obchodní přirážku v celkové výši 363,00 Kč/MWh včetně DPH.

Část celkové platby za energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a ani dodavatel jí nemůže nijak ovlivnit. Je pro všechny stejná a tvoří ji platby za činnosti spojené s dopravou energií od výrobce, související služby a daně.

Tuto část ceny nemůžeme my ani žádný jiný dodavatel nijak měnit, nebo jinak ovlivňovat. Je to část, kterou musíme všichni platit, a přes nás jen „proteče“ k distribučním společnostem (vlastníkům drátů a trubek).

Doporučujeme si vždy k poslednímu dni v měsíci udělat samoodečet a nahlásit ho přes naši online kancelář nebo přímo distributorovi. Tím zajistíte že Vaše spotřeba bude zaznamenána správně pro každý měsíc. Vzhledem k tomu, že měsíční cenu znáte vždy na začátku měsíce, víte, zda v daném měsíci máte energií spíš šetřit nebo ne.

Plyn na zimu za letní ceny

K úspěšnému cenovému tarifu Naše energie na měsíc jsme pro Vás připravili benefit, kterým si zajistíte fixovanou cenu plynu v topné sezóně od 1. října 2024 do 31. března 2025.

Cena se tvoří transparentně a je přímo navázaná na tarif Naše energie na měsíc. Cena odebraného zemního plynu (obchodní cena) se rovná aritmetickému průměru cen tarifu Naše energie na měsíc za jednotlivé měsíce počínaje 1. 4. 2024 konče 30. 9. 2024. Vývoj ceny můžete sledovat na našich webových stránkách v záložce Plyn.

Od dubna bude dodávka zemního plynu automaticky pokračovat za cenových podmínek a v režimu cenového tarifu (ceníku) původně sjednaným Smlouvou.

Stačí se přihlásit do Vašeho zákaznického účtu v naší webové kanceláři Můj účet a volnou formou napsat žádost do „obecného požadavku“. My Vám jeho nastavení následně emailovou zprávou potvrdíme.

Ať už jste stávající nebo nový zákazník, tak můžete o Plyn na zimu za letní ceny požádat. Pokud jste nový zákazník, tak musíte nejprve uzavřít smlouvu s cenovým tarifem Naše energie na měsíc a následně ve webové kanceláři Můj účet zadat žádost do „obecného požadavku“.

nase-energie-a-mesicni-cena
Výkup bezDodavatele

VÝKUP ELEKTŘINY

Jak výkup za tržní cenu funguje?

Ano, rádi Vaše přebytky vykoupíme. Vykupujeme jak z výroben, které mají jeden společný EAN pro výrobu i spotřebu, tak z výroben, kde je samostatný EAN pro výrobu a samostatný EAN pro spotřebu. Vykupujeme jak z výroben bez licence, tak z výroben s licencí. Mění se pouze smluvní ujednání a fakturace.

Vykupujeme za cenu krátkodobého denního trhu (spotovou) poníženou o cenu za službu výkupu, která představuje naše náklady na řízení odchylky. Cena za službu výkupu elektřiny je ve výši 450 Kč (bez DPH) za každou nám Vámi dodanou MWh v případě, že od nás elektřinu také odebíráte. V případě, že nám dodáváte pouze přebytky a dodávku máte od jiného dodavatele, je cena za službu výkupu elektřiny 900 Kč (bez DPH). U výkupu se u nás již žádný další poplatek neplatí. Za službu výkupu nám platíte pouze tehdy, když nám elektřinu skutečně dodáte. A množství Vámi dodané elektřiny nijak neomezujeme. Odjíždíte-li třeba na dvoutýdenní dovolenou nebo na rok za prací do ciziny, vše, co vyrobíte a dům nespotřebuje vykoupíme.

Virtuální baterie je jak z pohledu motivace k efektivnímu využívání možností fotovoltaických systémů, tak z možností ekonomických benefitů pro samovýrobce na významně nižším vývojovém stupni. Zamlžuje fyzikální a ekonomickou realitu toho, co se s elektřinou ve skutečnosti děje. Elektřina se nikam neukládá a vykupující ji prodá do trhu za spotové ceny nebo ji ve stejném okamžiku spotřebují jeho jiní zákazníci. Žádná elektřina se v síti neakumuluje a když ji potřebujete, dodavatel ji pro vás musí nebo musel nakoupit. Aby se u obchodního modelu virtuální baterie pokryly náklady s prodejem a zpětným nákupem, musí se velmi pečlivě stanovit měsíční poplatek za „skladování“ a nastavit ho tak, aby z tohoto neznáma vyšel poskytovatel alespoň s nulou. Je tam však spoustu neznámých, a proto je nutné do ceny měsíčního platu přidat rizikové prémie, které snižují cenovou atraktivitu. Z dlouhodobého hlediska je virtuální baterie ekonomicky neatraktivní a pro energetický systém přechodný obchodní model. Ve většině srovnání je model dodávky a výkupu za spotovou cenu lepší, než virtuální baterie. Ano, mohou nastat situace, kdy vyjde model virtuální baterie lépe. Jenže kdo dopředu přesně ví, jak se jeho systém bude chovat a hlavně jaké cenové poměry na trhu nastanou. Model dodávky a výkupu za spotovou cenu se sám svou podstatou adaptuje na jakoukoli tržní situaci.

Nic hlásit nemusíte, vše je automatické. Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu již úspěšně připojenou k síti, je Vaše odběrné místo osazeno tzv. „průběhovým měřením spotřeby“, které měří a zaznamenává spotřebu dodávku do sítě v každé čtvrthodině. Data o spotřebě a dodávce do sítě obdržíme od operátora trhu každý měsíc po jeho skončení.

Ne, pokud se jedná o výrobnu do instalovaného výkonu 50 kWp.

Odměna za dodávku přebytků do sítě je z daňového hlediska považována za ostatní příjem a zákazník je povinen ji zdanit. Pokud jste nepodnikající osoba, tak jste do výše příjmu 30 tisíc Kč za rok od této daně osvobozeni.

Odpovědnost za odchylku v dodávce do sítě převezmeme my, takže Vy nic řešit nemusíte.

Ano, můžete. Technickou podmínkou je, abyste měli u odběrného místa přidělený samostatný EAN pro výrobu a samostatný pro spotřebu. Případné rozdělení jednoho EAN na dva Vám na základě žádosti umožní provozovatel distribuční sítě, kde je Vaše elektrárna připojena.

Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu s licencí, můžete nám jednoduše prodat vyrobenou elektřinu, kterou nespotřebujete. Elektřinu od Vás vykoupíme za spotovou cenu poníženou v každé hodině o koeficient uvedený v Sazebníku pro stanovení výkupní ceny pro výrobce.

Naše myšlenka

Jak to celé funguje?

Jednoduše. Stačí, když vyplníte pár údajů o sobě v naší online smlouvě a nahrajete nám vyúčtování od svého starého dodavatele (stačí fotka). Pokud doma najdete a nahrajete nám i smlouvu s ním, bude to ještě lepší. My z dokumentů vyčteme vše potřebné a doplníme nutné technické údaje do smlouvy. Klidně si ale můžete údaje vyplnit sami a nic nenahrávat. Smlouvu pak spolu s plnou mocí jednoduše elektronicky podepíšete a my už se o vše ostatní postaráme. Plnou moc potřebujeme k tomu, abychom za Vás mohli jednat s Vaším starým dodavatelem a Vy s ním nemuseli vůbec nic řešit.

Elektřinu nakupujeme pouze od lokálních, českých výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů (typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice) a chceme jim nabídnout naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím obejdeme tradiční dodavatele a virtuálně tak propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Vyúčtování budete dostávat ve stejném období a ve velmi podobném formátu, jak jste zvyklí, jen elektronicky (tj. e-mailem a v naší aplikaci). Termín vyúčtování je stanoven termínem odečtů distribučních společností a dodavatel ho neovlivňuje. Stejně tak obsah vyúčtování je daný energetickým zákonem, a i když se u jednotlivých dodavatelů může graficky trochu lišit, musí vždy uvádět stejné položky a údaje. Co se ceny týče, tak na vyúčtování uvidíte cenu zprůměrovanou za celé období.

Zálohy budete platit stejně jako doposud, jen na jiné číslo účtu. Doporučujeme ponechat stejnou výši záloh jako u předchozího dodavatele a zálohy si upravit až po prvním vyúčtování od nás.

Přeplatek Vám vrátíme na účet, který nám sdělíte. Jsou to přeci Vaše peníze a my si je nebudeme nechávat a přenášet je do dalšího období, jako někteří tradiční dodavatelé. V případě, že byste měli náhodou nedoplatek, můžete ho zaplatit třeba rovnou kartou v aplikaci, nebo poslat odpovídající částku na účet, který Vám sdělíme standardně ve vyúčtování.

Elektřina je fyzikální jev a nejde zajistit, že k Vám do zásuvky dojde jen elektřina vyrobená v konkrétním zdroji. Je to jako byste chtěli z moře brát vodu jen z jednoho konkrétního přítoku. Abyste měli jistotu, že berete z konkrétního zdroje, museli byste si k němu natáhnout kabely.

Co ale zajistit jde, je že Vaše platba půjde jen výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ti tak do sítě dodají množství energie odpovídající Vámi spotřebované elektřiny. O stejné množství se sníží spotřebovaná energie z ostatních „špinavých“ zdrojů. Neumíme tedy zajistit, že Vám do zásuvky nepřijde elektřina z uhlí nebo jádra, ale umíme zajistit, že za Vaši spotřebu nedostanou zaplaceno výrobci „špinavé“ energie, ale jen ti čeští výrobci čisté elektřiny.

Mimochodem, podobné řešení umožňují i někteří tradiční dodavatelé, ti ale opět řeší jen svůj profit a nezaručí férové podmínky výrobcům. Prostě Vám jen dráž prodají tu část klasického energetického mixu výroby, která pochází z OZE, nebo Vám přeprodají certifikát záruky původu, se kterými se normálně obchoduje a vůbec nezáleží, od koho elektřinu reálně berou a komu za í platí. Certifikát může vydat výrobce třeba z druhé strany zeměkoule a dodavatel prostě koupí jen ten nejlevnější, co sežene. My vykupujeme elektřinu pouze od lokálních, českých výrobců a chceme jim nabídnou naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím virtuálně propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Ilustrace-4
Ilustrace-5

Přechod k nám

Změna na bezDodavatele

To záleží na smluvních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele, kdy Vás k nám pustí. Máte-li smlouvu na dobu neurčitou, můžete k nám přejít po uplynutí výpovědní lhůty, která je typicky 3 měsíce. Máte-li ale se stávajícím dodavatelem uzavřenu smlouvu na dobu určitou, můžete dodavatele změnit až k datu ukončení této doby. O přesném datu, od kdy budete energii odebírat od nás, Vás budeme informovat, jakmile ho od Vašeho stávajícího dodavatele zjistíme. My Vás převedeme až tehdy, kdy Vám nebudou hrozit žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy apod.

Ale nebojte se, bez energie nezůstanete a ani nedojde k žádnému výpadku. Změnu doma poznáte jen na vyúčtování.

Ne, elektroměr ani plynoměr měnit nebudete. Stejně tak dráty i trubky zůstanou stejné. Nedojde ani k žádnému výpadku nebo přerušení dodávky. Svítit, topit, vařit apod. budete nadále úplně stejně, jen levněji a s dobrým pocitem, že tím nezatěžujete naši planetu.

Ne, jedná se o standardní proces změny dodavatele, takže při dodržení výpovědních podmínek Vašeho stávajícího dodavatele Vám nehrozí žádné problémy. Počítejte ale s tím, že Váš stávající dodavatel Vás bude od změny odrazovat a bombardovat Vás „výhodnými nabídkami“ na poslední chvíli se spoustou podmínek a kliček. Možná nás bude i trochu pomlouvat a snažit se Vás všemožně udržet.

To se nestane, ale i kdyby náhodou jakýkoliv dodavatel, včetně nás, zkrachoval, nebo ukončil činnost z jiných důvodů, bez energií nezůstanete ani minutu. Na dodávky energií máte ze zákona právo a v takové situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat energie po dobu, než si vyberete dodavatele nového. Ceny dodavatele poslední instance stanovuje Energetický regulační úřad (ERU).

Jsme služba pro komunitu a rozhodně nechceme nikoho svazovat. Budeme rádi, když s námi zůstanete napořád, ale bránit Vám v odchodu nebudeme. Smlouva je tedy uzavírána vždy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Ano. Máme jak licenci na obchod s elektřinou, tak i licenci na obchod s plynem.

Když budete chtít odejít, jednoduše podepíšete smlouvu s vybraným novým dodavatelem a vypovíte smlouvu s námi. Smlouvu můžete vypovědět sami, nebo to za Vás může udělat Váš nový dodavatel na základě plné moci. My Vám budeme dodávat energii do doby, než si Vás nový dodavatel převezme, takže bez energií rozhodně nezůstanete.

S láskou k přírodě

Jak získáváme zelené energie

Elektřinu nakupujeme napřímo od českých výrobců za stejných podmínek, jakou jí dodáváme domácnostem. Tedy zejména za dynamické ceny. Tím propojujeme výrobce přímo se spotřebiteli a obejdeme tak tradiční dodavatele. Stejným způsobem vykupujeme i přebytky z domácích fotovoltaických elektráren (tzv. „solárních panelů“ na domech, které u nás naštěstí rostou jako houby po dešti). Výkupy pocházejí od lokálních výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů, což jsou typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice.

Obnovitelné zdroje energie (zkráceně OZE) jsou ty zdroje energie, které mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Odborně se popisují jako zdroje využívající přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie, které řídí procesy nezávislé na člověku nebo geologické historii naší planety. Jsou to tedy takové zdroje energie, které jsou v určitém množství dostupné prakticky neustále a (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) jsou nevyčerpatelné. Při přeměně z primární energie na využitelnou formu (elektřinu) mají tyto zdroje minimální dopad na životní prostředí.

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme energii větru, energii slunečního záření, energii vody, geotermální energii a energii biomasy.

Za zelené jsou označovány zdroje mající minimální negativní dopad na životní prostředí. Zelené zdroje energie jsou považovány za ekologicky šetrné, což znamená, že při jejich výrobě dochází k minimálnímu vypouštění skleníkových plynů a málo nebo žádnému znečištění. Příklady zahrnují solární energii, větrnou energii a hydroenergii. Podle taxonomie EU je zeleným zdrojem po přechodnou dobu také zdroj jaderný, pokud splňuje předepsaná kritéria.

Plyn sice nepatří mezi obnovitelné zdroje, ale pro vytápění je to rozhodně lepší volba, než topit tuhými palivy, která zatěžují životní prostředí. Ve srovnání s uhlím nejdou z plynu žádné emise síry, plyn má jen pětinu emisí dusíku, polovinu emisí CO2 a hlavně z plynu nejde polétavý prach, který je v Česku obrovský problém. Polétavý prach u nás produkují hlavně domácí kotle na pevná paliva a samozřejmě automobily.

Přesto spalováním plynu vznikají nežádoucí emise CO2, proto kompenzujeme jejich vznik podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře.

Emise CO2 kompenzujeme podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře. Typicky se jedná například o výsadbu stromů, tvorbu nových zelených ploch nebo odstranění existujících zdrojů emisí CO2. Zpočátku investujeme do tzv. „offsetových projektů“ od Organizace Spojených Národů, do budoucna ale zvažujeme i vlastní aktivity.

Nalezení smysluplných projektů v ČR a jejich posouzení na snižování hladiny CO2 chvíli trvá a my Vám nechceme slibovat nic, co nebudeme umět splnit. Proto začínáme podporou již připravených projektů uhlíkového offsetu od Organizace Spojených Národů. Naší snahou ale je najít, případně iniciovat offsetové projekty i u nás.

Ilustrace-6

Nejčastější dotazy spojené s růstem cen energií

Příspěvek a doplatek na bydlení

Pokud se obáváte, že byste se díky rostoucím cenám energií mohli dostat do finanční tísně, doporučujeme Vám si zažádat o různé formy finanční pomoci státu, buď přímo online  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  anebo osobně na kterémkoli úřadu práce. Jejich seznam naleznete zde.

Aktuálně lze využít tyto dávky:

  • Příspěvek na bydlení  – jedná se o příspěvek rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení. Lze nárokovat až 3 měsíce zpětně.
  • Doplatek na bydlení  – lze získat, pokud i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemůžete ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu.

Pro vyřízení žádosti o příspěvek či doplatek na bydlení budete potřebovat následující doklady za elektřinu či plyn:

  • doklady o úhradách záloh a vyúčtování (výpis z vašeho bankovního účtu, ústřižek z poštovní poukázky, potvrzení úhrady SIPO apod.),
  • poslední vyúčtování energií včetně aktuálního zálohového plánu.

MÁM OTÁZKY

Zaujalo Vás to
ale nenašli jste
co jste hledali?

Napište nám a my se Vám rádi ozveme s odpovědí

Ilustrace-11